travelmama

travelmama 蜜蜜遊 今日有位街坊黎問我沖繩package,計埋今次,我前前後後已經見過佢5次。每一次問嘅地方都唔同,於是我出於好奇咁問下佢點解會個幾月就會問我一個新地方,點知佢好坦白咁講⋯ travel mama好唔好 , travelmama評價

今日有位街坊黎問我沖繩package,計埋今次,我前前後後已經見過佢5次。每一次問嘅地方都唔同,於是我出於好奇咁問下佢點解會個幾月就會問我一個新地方,點知佢好坦白咁講⋯

街坊:其實我次次問完都有買,不過我通常只會幫襯大公司,信心有保證呀!